Budokan Randers


Træningssted
Budokan · Messingvej 35 · 8940 Randers SV

I Randers har vi vores egne klublokaler på Messingvej 35 i det sydligere Randers – ikke langt fra Memphis Mansion, McDonald’s og Randers Storcenter. Vi har parkeringspladser lige udenfor døren.

Vi har mange aktiviteter, og træningen foregår på fire forskellige hold:

  • Budokids (7, 8 og 9 år)
  • Juniorhold (10-15 år)
  • Seniorhold (+15 år)
  • Budo4All (selvforsvar uden kast)

Træningen varetages af et veluddannet og topmotiveret instruktørteam, der hvert år deltager på kurser i ind- og udland. Flere af vores instruktører har stor erfaring med selvforsvar, da de har trænet i 20 år eller mere.

Træningstider

Træningstider
Tirsdag kl. 18.30-19.40: Juniorer (10-15 år)
Tirsdag kl. 19.45-21.00: Seniorer (+15 år)
Onsdag kl. 17.15-18.00: Budokids (7, 8 og 9 år)
Onsdag kl. 18.30-19.30: Budo4All (selvforsvar uden kast)
Torsdag kl. 18.30-19.40: Juniorer (10-15 år)
Torsdag kl. 19.45-21.00: Seniorer (+15 år)

Kontingent
Budokids: 300 kr. pr. kvartal
Budo4All: 375 kr. pr. kvartal
Juniorer: 510 kr. pr. kvartal
Seniorer: 600 kr. pr. kvartal

§ 1: Navn og hjemsted
Klubbens navn er Budokan og er hjemmehørende i Randers.


§ 2: Formål
Klubbens formål er at fremme kendskabet til Ju-Jitsu, for dermed at give medlemmerne mulighed for at udvikle sig både fysisk og psykisk. Formålet er også at dyrke kammeratligt samvær i fritiden.


§ 3: Medlemskab
Enhver, som vil indordne sig efter klubbens formål og vedtægter, kan optages som medlem. Bestyrelsen forbeholder sig dog retten til ikke at optage personer, som den mener, kan være til skade for klubbens omdømme. Eksklusioner, karantæner og udelukkelse kan ankes til generalforsamlingen.

Optagelse kan ske ved henvendelse i klubben.

I tilfælde af udmeldelse kan dette ske uden varsel, personligt eller skriftligt. Indbetalt kontingent kan ikke refunderes.

Udebliver et medlem fra træningen i over en måned uden meddelelse til klubbens kasserer, vil det pågældende medlem blive slettet, og dermed miste hele sit eventuelle indbetalte kontingent.


§ 4: Eksklusion
Hvis et medlem overtræder klubbens vedtægter eller på anden måde er til skade for klubbens   omdømme, kan han/hun ekskluderes eller idømmes karantæne. Eksklusioner og karantæner kan ankes til generalforsamlingen og behandles under pkt. 7, efter skriftlig henvendelse til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.


§ 5: Bestyrelsen
§5, stk. 1: Klubben ledes af en bestyrelse, som består af en formand, kasserer, sekretær og to menige bestyrelsesmedlemmer. Valg af formand og sekretær sker på ulige årstal, mens kassereren vælges på lige årstal. De menige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance, og forældre til medlemmer under 18 år, der ikke er i kontingentrestance.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede, og der er indkaldt til møde i rimelig tid. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af lige stemmer gør formandens stemme udslaget.

Under forhandlingerne på bestyrelsesmøderne fører sekretæren en protokol, der underskrives af formanden og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer umiddelbart efter mødet.

§5, stk. 2: Det er bestyrelsen, der tegner foreningen.


§ 6: Revisor
Klubben har en revisor, som er på valg hvert år. Valgbar til revisor er personer over 18 år – dog ikke medlemmer, der er i kontingentrestance.


§ 7: Generalforsamlingen
Generalforsamlingen   er   klubbens   højeste   myndighed.   Ordinær   generalforsamling afholdes hvert år i januar måned, og medlemmerne indkaldes skriftligt senest tre uger før.                                   
Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afgives skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Hvis et forslag afgives for sent, kan det alligevel behandles, hvis generalforsamlingen enstemmigt ønsker det. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 15 år, som ikke er i kontingentrestance, og forældre til medlemmer under 15 år, der ikke er i kontingentrestance. Hvis en enkelt stemmeberettiget ønsker skriftlig afstemning, skal en sådan fortages.

Regnskabet godkendes af revisoren inden det forelægges på generalforsamlingen. Alle medlemmer har til enhver tid ret til at gennemse regnskabet.


Regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12.
D A G S O R D E N:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens reviderede regnskab forelægges
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor
6. Behandling af indkomne forslag
7. Kontingent
8. Eventuelt

Vedtægter/vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 flertal.


Evt. forslag om klubbens opløsning kan kun vedtages med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Ved opløsning af klubben tilfalder eventuelle økonomiske midler i så tilfælde kredse, som efter folkeoplysningsloven tilbyder fritidsaktiviteter for børn og unge i Randers.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt 50% af medlemmerne anmoder herom.

Under generalforsamlingen skal der føres protokol, som umiddelbart efter skal underskrives af bestyrelsen.


§ 8: Træningen
§8, stk. 1: Medlemmer af klubben må ikke videregive den i klubben erhvervede færdighed i Ju-Jitsu, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra klubbens bestyrelse og cheftræneren.
§8, stk. 2: Personer, der optages i klubben, er indforstået med at AL TRÆNING FOREGÅR UNDER EGET ANSVAR, OG AT DER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN REJSES ERSTATNINGSKRAV.
Træningen skal foregå i ro og orden, klubbens vedtægter og Dojo-regler skal overholdes. Alle henstillinger fra såvel instruktøren som dennes stedfortræder skal straks efterkommes.
§8, stk. 3: I det omfang hvor man repræsenterer klubben udenfor normal træning, i form af synlig klubmærke, skal cheftræneren være underrettet herom.

1989
Finn Jensen flyttede til Randers, hvor han overtog træningen i den lokale Judoklubs “selvforsvarsafdeling”. Her trænede syv medlemmer en enkelt gang om ugen. Det fik Finn ændret til to gange træning om ugen og en jævn tilgang af medlemmer.

1991
Vi var nået op på ca. 40 medlemmer og startede op som en selvstændig klub på Østervangsskolen. Udover Finn var bl.a. Jørn og Poul T. Mikkelsen med til at grundlægge klubben.

2007
Efter 16 år på Østervangsskolen flyttede vi træningen til Elro Arena. Samtidig gennemførte vi et veltilrettelagt og målrettet arbejde for at få flere medlemmer. De sidste par år på skolen havde været lidt magre, så vi “tog skeen i den anden hånd”. Disse tiltag bidrog til en massiv medlemstilgang, så vi både junior- og seniorholdet har været pænt booket siden.

2018
Træningen flyttede til egne klublokaler på Messingvej 35, 8940 Randers SV. Efter nogle år med vigende medlemstal betød de nye lokaler, at vi kunne oprette nye hold – og dermed nå nye målgrupper. Først blev holdet Budokids (træning for 7, 8 og 9-årige) oprettet og dernæst Budo4All (selvforsvar uden kast). Det fik boostet medlemstallet.

2019
Budokan vinder Initiativprisen 2018 ved en sportsfejring i Arena Randers. Vi blev hædret pga. fordobling af medlemstallet fra januar til december 2018, inddragelse af nye målgrupper og et blomstrende klubliv. Altsammen muliggjort pga. flytningen i egne lokaler (samt et kæmpe engagement).

 

Udover den almindelige træning, så har vi ofte deltagere på kurser i både ind- og udland. I Randers har vi også afholdt mange kurser med deltagere og instruktører fra en række europæiske lande – samt Canada og Australien.

Vil du gerne træne Ju-Jitsu i RANDERS?

Vi optager som regel nye medlemmer i august og januar. Her kan du prøve at træne med et par gange. Gratis naturligvis. Så finder du ud af, om Ju-Jitsu er noget for dig (minimumsalder: 7 år).

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os for at høre, om du kan starte på et andet tidspunkt. Så har du mulighed for at reservere plads på et af vores hold.