Hedensted Ju-Jitsu Klub


Træningssted
Hedensted Ju-Jitsu Klub · Thorsvej 1 · 8722 Hedensted

I Hedensted har vi vores egne træningslokaler med 90 m2 topkvalitets tatami (træningsmåtter), sandsæk, sparkepuder og diverse våben. Hertil kommer et lille hyggeligt opholdsrum, hvor der er et stort vindue, så fx forældre kan overvære træningen. Hertil kommer også omklædnings- og baderum.

Vores klub i Hedensted har et junior- og et seniorhold, der tilsammen tæller ca. 40 medlemmer. Antallet af medlemmer er nogenlunde ligeligt fordelt mellem de to hold. Aldersmæssigt har vi medlemmer fra 10 år til 50’erne.

Træningen varetages af et veluddannet og topmotiveret instruktørteam, der hvert år deltager på kurser i ind- og udland. Vores instruktørteam har en god sammensætning, både hvad angår erfaring og alder. 

Træningstider

Træningstider
Mandag kl. 18.00-19.10: Juniorer (10-14 år)
Mandag kl. 19.15-20.30: Seniorer (15 år og opad)
Onsdag kl. 18.00-19.10: Juniorer (10-14 år)
Onsdag kl. 19.15-20.30: Seniorer (15 år og opad)

Kontingent
10-14 år: 480 kr. pr. kvartal
15 og opad: 600 kr. pr. kvartal

§ 1: Navn og hjemsted
Klubbens navn er Hedensted Ju-Jitsu Klub. Den er hjemmehørende i Hedensted kommune.


§ 2: Formål
Klubbens formål er at fremme kendskabet til Ju-Jitsu, for dermed at give medlemmerne mulighed for at udvikle sig både fysisk og psykisk. Formålet er også at dyrke kammeratlig samvær i fritiden.


§ 3: Medlemskab
Enhver, som vil indordne sig efter klubbens formål og vedtægter, kan optages som medlem. Bestyrelsen forbeholder sig dog retten til ikke at optage personer, som den mener, kan være til skade for klubbens omdømme, eller personer, der tidligere er straffet for vold.
Optagelse kan ske ved henvendelse i klubben.

 

I tilfælde af udmeldelse kan dette ske uden varsel, personligt eller skriftligt, og medlemmet er kontingent skyldig for resten af udmeldelsesmåneden.

 

Udebliver et medlem fra træningen i over en måned uden meddelelse til klubbens kasserer, vil det pågældende medlem blive slettet, og dermed miste hele sit eventuelle indbetalte kontingent.


§ 4: Eksklusion
Hvis et medlem overtræder klubbens vedtægter eller på anden måde er til skade for klubbens omdømme, kan han/hun ekskluderes eller idømmes karantæne. Eksklusioner og karantæner kan ankes til generalforsamlingen og behandles under pkt. 6, efter skriftlig henvendelse til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.


§ 5: Bestyrelsen
Klubben ledes af en bestyrelse, som består af en formand, kasserer, sekretær og to menige bestyrelsesmedlemmer. Valg af formand sker på ulige årstal, mens kasserer og sekretær vælges på lige årstal. De menige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance, og forældre til medlemmer under 18 år, som ikke er i kontingentrestance.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede, og der er indkaldt til møde i rimelig tid. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af lige stemmer gør formandens stemme udslaget.

 

Under forhandlingerne på bestyrelsesmøderne fører sekretæren en protokol, der underskrives af formanden og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest på næste bestyrelsesmøde.

 

§ 6: Revisor
Klubben har en revisor, som er på valg hvert år. Valgbar til revisor er personer, der ikke er i kontingentrestance.

 

§ 7: Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest ved udgangen af februar måned, og medlemmerne indkaldes skriftligt senest tre uger før.

 

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afgives skriftligt og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Hvis et forslag afgives for sent, kan det alligevel behandles, hvis generalforsamlingen enstemmigt ønsker det. Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år og ikke er i kontingentrestance. Hvis et enkelt medlem ønsker skriftlig afstemning, skal en sådan fortages.

 

Stemmeret kan i øvrigt kun udøves ved personligt fremmøde. Æresmedlemmer og passive medlemmer har ingen stemmeret på generalforsamlingen.

 

Regnskabet godkendes af revisoren inden det fremlægges på generalforsamlingen. Herudover har revisoren til enhver tid ret til at gennemse regnskabet.

 

Regnskabsåret følger kalenderåret.

D A G S O R D E N:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens reviderede regnskab forelægges
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor
6. Behandling af indkomne forslag
7. Kontingent
8. Eventuelt

 

Vedtægter/vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 flertal.

 

Evt. forslag om klubbens opløsning kan kun vedtages med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

 

Ved opløsning af klubben tilfalder eventuelle økonomiske midler i så tilfælde kredse, som efter folkeoplysningsloven tilbyder fritidsaktiviteter for børn og unge i Hedensted Kommune.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt 50% af medlemmerne anmoder herom.

 

Under generalforsamlingen skal der føres protokol, som skal underskrives af bestyrelsen senest 14 dage efter.


§ 8: Træningen
Medlemmer af klubben må ikke videregive den i klubben erhvervede færdighed i Ju-Jitsu, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra klubbens bestyrelse og cheftræneren.

 

Personer, der optages i klubben, er indforstået med at AL TRÆNING FOREGÅR UNDER EGET ANSVAR, OG AT DER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN REJSES ERSTATNINGSKRAV.

 

Træningen skal foregå i ro og orden, klubbens vedtægter og Dojo-regler skal overholdes. Alle henstillinger fra såvel instruktøren som dennes stedfortræder skal straks efterkommes.

 

I det omfang hvor man repræsenterer klubben udenfor normal træning, i form af synlig klub/forbundsmærke, skal cheftræneren være underrettet herom.

1995
Finn Jensen startede Ju-Jitsu op på Hedensted Skole. I øvrigt i et samarbejde med den lokale karateklub.

1996
Hedensted Ju-Jitsu Klub blev stiftet, da karateklubben lukkede. Finn Jensen købte lokaler på Phønixvej, hvortil vores træning flyttede. De første par år var der kun et par instruktører, så medlemstallet blev holdt på max. 30. Dette sikrede en udviklingen i et fornuftigt tempo – med god tid til det enkelte medlem.

2004
Efter syv år med en stabil udvikling flyttede vi til større lokaler på Thorsvej. Vi havde efterhånden fået flere instruktører, så med den mere plads kunne vi tage lidt flere medlemmer ind.

2008
Hedensted Ju-Jitsu Klub var værter for WEBBS World Congress, der havde deltagere fra Europa, Mexico og Canada.

2011
Hedensted Ju-Jitsu Klub skabte noget nyt indenfor kampsports- og selvforsvar: verdens første 24-timers Budo Marathon, der bød på 24-timers træning non stop. Vi håber på mange Budo Marathon fremover.

2016
Hedensted Ju-Jitsu Klub kunne fejre 20-års jubilæum med instruktører fra Australien og Italien.

I dag
Vi har siden 2008 ligget på mellem 35-45 medlemmer, som er fordelt på et junior- og et seniorhold. Vores ambition er fortsat, at levere en undervisning i høj kvalitet – med tid og opmærksomhed til den enkelte.

Vi er meget aktive i både ind- og udland. Hertil kommer, at vi ofte har vi afholdt internationale kurser med deltagere fra en række europæiske lande – samt så fjerne steder som Canada og Australien.

Vil du træne Ju-Jitsu i HEDENSTED?

Vi optager som regel nye medlemmer i august og januar. Her kan du prøve at træne med et par gange. Gratis naturligvis. Så finder du ud af, om Ju-Jitsu er noget for dig (minimumsalder: 10 år).

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os for at høre, om du kan starte på et andet tidspunkt. Så har du mulighed for at reservere plads på et af vores hold.