Home

§ 1: Navn og hjemsted
Klubbens navn er Hedensted Ju-Jitsu Klub. Den er hjemmehørende i Hedensted kommune.


§ 2: Formål
Klubbens formål er at fremme kendskabet til Ju-Jitsu, for dermed at give medlemmerne mulighed for at udvikle sig både fysisk og psykisk. Formålet er også at dyrke kammeratlig samvær i fritiden.


§ 3: Medlemskab
Enhver, som vil indordne sig efter klubbens formål og vedtægter, kan optages som medlem. Bestyrelsen forbeholder sig dog retten til ikke at optage personer, som den mener, kan være til skade for klubbens omdømme, eller personer, der tidligere er straffet for vold.
Optagelse kan ske ved henvendelse i klubben.

 

I tilfælde af udmeldelse kan dette ske uden varsel, personligt eller skriftligt, og medlemmet er kontingent skyldig for resten af udmeldelsesmåneden.

 

Udebliver et medlem fra træningen i over en måned uden meddelelse til klubbens kasserer, vil det pågældende medlem blive slettet, og dermed miste hele sit eventuelle indbetalte kontingent.


§ 4: Eksklusion
Hvis et medlem overtræder klubbens vedtægter eller på anden måde er til skade for klubbens omdømme, kan han/hun ekskluderes eller idømmes karantæne. Eksklusioner og karantæner kan ankes til generalforsamlingen og behandles under pkt. 6, efter skriftlig henvendelse til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.


§ 5: Bestyrelsen
Klubben ledes af en bestyrelse, som består af en formand, kasserer, sekretær og to menige bestyrelsesmedlemmer. Valg af formand sker på ulige årstal, mens kasserer og sekretær vælges på lige årstal. De menige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance, og forældre til medlemmer under 18 år, som ikke er i kontingentrestance.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede, og der er indkaldt til møde i rimelig tid. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af lige stemmer gør formandens stemme udslaget.

 

Under forhandlingerne på bestyrelsesmøderne fører sekretæren en protokol, der underskrives af formanden og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest på næste bestyrelsesmøde.

 

§ 6: Revisor
Klubben har en revisor, som er på valg hvert år. Valgbar til revisor er personer, der ikke er i kontingentrestance.

 

§ 7: Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest ved udgangen af februar måned, og medlemmerne indkaldes skriftligt senest tre uger før.

 

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afgives skriftligt og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Hvis et forslag afgives for sent, kan det alligevel behandles, hvis generalforsamlingen enstemmigt ønsker det. Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år og ikke er i kontingentrestance. Hvis et enkelt medlem ønsker skriftlig afstemning, skal en sådan fortages.

 

Stemmeret kan i øvrigt kun udøves ved personligt fremmøde. Æresmedlemmer og passive medlemmer har ingen stemmeret på generalforsamlingen.

 

Regnskabet godkendes af revisoren inden det fremlægges på generalforsamlingen. Herudover har revisoren til enhver tid ret til at gennemse regnskabet.

 

Regnskabsåret følger kalenderåret.

D A G S O R D E N:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens reviderede regnskab forelægges
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor
6. Behandling af indkomne forslag
7. Kontingent
8. Eventuelt

 

Vedtægter/vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 flertal.

 

Evt. forslag om klubbens opløsning kan kun vedtages med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

 

Ved opløsning af klubben tilfalder eventuelle økonomiske midler i så tilfælde kredse, som efter folkeoplysningsloven tilbyder fritidsaktiviteter for børn og unge i Hedensted Kommune.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt 50% af medlemmerne anmoder herom.

 

Under generalforsamlingen skal der føres protokol, som skal underskrives af bestyrelsen senest 14 dage efter.


§ 8: Træningen
Medlemmer af klubben må ikke videregive den i klubben erhvervede færdighed i Ju-Jitsu, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra klubbens bestyrelse og cheftræneren.

 

Personer, der optages i klubben, er indforstået med at AL TRÆNING FOREGÅR UNDER EGET ANSVAR, OG AT DER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN REJSES ERSTATNINGSKRAV.

 

Træningen skal foregå i ro og orden, klubbens vedtægter og Dojo-regler skal overholdes. Alle henstillinger fra såvel instruktøren som dennes stedfortræder skal straks efterkommes.

 

I det omfang hvor man repræsenterer klubben udenfor normal træning, i form af synlig klub/forbundsmærke, skal cheftræneren være underrettet herom.

Top